Verb and meaning

Person

Present tense

Past tense

Future tense

Conditional tense

Imperfect past

Present subjunctive

Past subjucntive

agorar, to guess

Yo

agüero

agoré

agoraré

agoraría

agoraba

agüere

agogara

  agorado

agüeras

agoraste

agorarás

agorarías

agorabas

agüeres

agogaras

  agorando

Él

agüera

agoró

agorará

agoraría

agoraba

agüere

agogara

 

Nosotros

agoramos

agoramos

agoraremos

agoraríamos

agorábamos

agoremos

agoráramos

 

Vosotros

agoráis

agorasteis

agoraréis

agoraríais

agorabais

agoréis

agogaráis

 

Ellos

agüeran

agoraron

agoraré

agoraría

agoraban

agüeren

agogaran

andar, to go on

Yo

ando

anduve

andaré

andaría

andaba

ande

anduviera

  andada

andas

anduviste

andarás

andarías

andabas

andes

anduvieras

  andando

Él

anda

anduvo

andará

andaría

andaba

ande

anduviera

 

Nosotros

andamos

anduvimos

andaremos

andaríamos

andábamos

andemos

anduviéramos

 

Vosotros

andáis

anduvisteis

andaréis

andaríais

andabais

andéis

anduvierais

 

Ellos

andan

anduvieron

andarán

andarían

andaban

anden

anduvieran

continuar, to continue

Yo

continúo

continué

continuaré

continuaría

continuaba

continúe

continuara

  continuado

continúas

continuaste

continuarás

continuarías

continuabas

continúes

continuaras

  continuando

Él

continúa

continuó

continuará

continuaría

continuaba

continúe

continuara

 

Nosotros

contnuamos

contnuamos

continuaremos

continuaríamos

continuábamos

continuemos

continuáramos

 

Vosotros

continuáis

continuasteis

continuaréis

continuaríais

continuabais

continuéis

continuaráis

 

Ellos

continúan

continuaron

continuarán

continuarían

continuaban

continúen

continuaran

dar, to give

Yo

doy

di

daré

darí

daba

diera

  dado

das

diste

darás

darías

dabas

des

dieras

  dando

Él

da

dio

dará

daría

daba

diera

 

Nosotros

damos

dimos

daremos

daríamos

dábamos

demos

diéramos

 

Vosotros

dais

disteis

daréis

daríais

dabais

deis

dierais

 

Ellos

dan

dieron

darán

darían

daban

den

dieran

enviar, to send

Yo

envío

envié

enviaré

enviaría

enviaba

envíe

enviara

  enviado

envías

enviaste

enviarás

enviarías

enviabas

envíes

enviaras

  enviando

Él

envía

envió

enviará

enviaría

enviaba

envíe

enviara

 

Nosotros

enviamos

enviamos

enviaremos

enviaríamos

enviábamos

enviemos

enviáramos

 

Vosotros

enviáis

enviasteis

enviaréis

enviaríais

enviabais

enviéis

enviarais

 

Ellos

envían

enviaron

enviarán

enviaría

enviaban

envíen

enviaran

errar, to err

Yo

yerro

erré

erraré

erraría

erraba

yerre

errara

  errado

yerras

erraste

errarás

errarías

errabas

yerres

erraras

  errando

Él

yerra

erró

errará

erraría

erraba

yerre

errara

 

Nosotros

erramos

erramos

erraremos

erraríamos

errábamos

erremos

erráramos

 

Vosotros

erráis

erasteis

erraréis

erraríais

errabais

erréis

errarais

 

Ellos

yerran

erraron

errarán

errarían

erraban

yerren

erraran

estar, to be

Yo

estoy

estuve

estaré

estaría

estaba

esté

estuviera

  estado

estás

estuviste

estarás

estarías

estabas

estés

estuvieras

  estando

Él

está

estuvo

estará

estaría

estaba

esté

estuviera

 

Nosotros

estamos

estuvimos

estaremos

estaríamos

estábamos

estemos

estuviéramos

 

Vosotros

estáis

estuvisteis

estaréis

estaríais

estabais

estéis

estuvierais

 

Ellos

están

estuvieron

estarán

estarían

estaban

estén

estuvieran